Tiedolla johtaminen tukee Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kehitystyötä

VALOR toteutti syksyllä 2023 Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen konsernipalveluille uuden tulosmittareiden Business Intelligence-seurantanäkymän. Tämä mahdollistaa operatiivisten mittareiden systemaattisen ja läpinäkyvän seurannan sekä tietoon perustuvan päätöksenteon.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen konsernipalveluissa on parikymmentä tulosyksikköä, joilla ei aiemmin ollut yhtenäistä tapaa seurata operatiivisia tulosmittareitaan. Konsernihallinto asetti syksylle 2023 tavoitteekseen luoda nopealla aikataululla läpinäkyvän, kaikille yhtenäisen ja järjestelmällisen seurantamekanismin, jonka toteutukseen pyydettiin VALORilta tukea.

Tulosyksiköiden asiantuntijoiden ja johdon kanssa käytyjen keskustelujen perusteella valittiin sopivat mittarit, tunnistettiin tarvittava lähdedata, ja pohdittiin, miten dataan päästään käsiksi.

VALORin asiantuntija Jaro Mykkänen toteutti seurantanäkymän Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen omaan Microsoft PowerBI-ympäristöön. Mykkäsellä on usean vuoden kokemus Business Intelligence-näkymien kehityksestä eri alustoilla aiemmista työtehtävistään sosiaali- ja terveydenhuoltoalan johtavissa yrityksissä.

Jaro Mykkäsellä on usean vuoden kokemus Business Intelligence-näkymien kehityksestä eri alustoilla aiemmista työtehtävistään sosiaali- ja terveydenhuoltoalan johtavissa yrityksissä.

Pitkälle automatisoitu järjestelmä keventää ylläpitoa

Lopputuloksena syntyi selkeä johdon näkymä, johon tulosmittareiden ajantasaiset tiedot päivittyvät läpinäkyvästi ja lähes täysin automaattisesti. Tämä mahdollistaa viimeisimmän tilanteen seuraamisen ilman, että henkilöstöä kuormitetaan raskailla tietopyynnöillä. Samalla toiminnan jäykkyys vähenee.

Avoimuus on myös edistänyt organisaation sisäistä keskustelua, kun henkilöstö pystyy seuraamaan vaivatta myös muiden yksiköiden tuloksia.

Olli-Pekka Luukko, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen konsernipalvelujen yhteisten palvelujen päällikkö toteaa, että heille oli alusta lähtien selvä, että vanhat kuntaprosessit rakennetaan uusiksi ja hallinnon tukiprosesseja johdetaan tiedolla. Tämän takia määrätyille prosesseille piti laatia tavoitetasot ja mittaristot.

”Meidän kirkas näkemyksemme yhdistettynä VALORin osaamiseen tuottivat erinomaisen tuloksen: uskomme, että Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on Suomen kärkeä sote-sektorin tukipalvelujen tuotannon mittaroinnissa”, Luukko sanoo.

Yksi yhteinen totuus tuo luottamusta

Mykkänen korostaa, että nykymaailmassa päätösten on perustuttava tietoon ja faktoihin. Näiden pitää olla läpinäkyviä ja helposti saatavilla, jotta niitä voidaan hyödyntää tehokkaasti toiminnan johtamisessa.

”Kun johdolla on kaikille avoin visuaalinen näkymä, jota on helppo lukea ja ymmärtää, ja tiedon lähteet ovat selvillä, se luo luottamusta organisaation sisällä. Näin kaikilla on käytössään yksi yhteinen totuus”, hän sanoo.

Mykkänen lisää, että organisaation erilaisten kehitystoimenpiteiden vaikutuksia on helpompi arvioida, kun yhteisesti sovittuja tunnuslukuja voidaan seurata pitkällä aikavälillä. Yleiskuvaa on vaikea muodostaa, jos ei ole yhtenäistä ja läpinäkyvää tapaa seurata asioita.

Kehitystyö voi käynnistyä heti

Hyvinvointialueet ovat vielä nuoria organisaatioita, joille periytyi alueiden kunnista useita eri järjestelmiä. Vaikka integraatio eri järjestelmien välillä ei ole vielä kaikilla tasoilla valmis, se ei estä kehitystyön käynnistämistä.

”On tärkeää lähteä mahdollisimman nopeasti luomaan johdon seurantanäkymien ensimmäisiä versioita, vaikka kaikki lähdedata ja tietoallashankkeet eivät olisi vielä täysin kunnossa. Ensimmäisten vedosten päälle on helppo jatkaa kehitystyötä myöhemmin, ja lisäksi ne iskostavat tiedolla johtamisen kulttuuria organisaatioihin”, Mykkänen huomauttaa.

”Kun havahdutaan siihen, kuinka hyödyllisiä tulosmittareiden seurantanäkymät voivat parhaimmillaan olla, organisaatiossa lähdetään proaktiivisesti ajamaan näkymien jatkokehitystä eteenpäin”, hän jatkaa.

Projekti eteni aikataulussaan

VALORilla on valmius toteuttaa tiedolla johtamisen projektien tekninen puoli perinteisen liikkeenjohdon osaamisen ohella. Tämän ansiosta hyvinvointialueen projekti valmistui nopeasti, asiakkaan kannalta kevyesti ja pysyi budjettiraameissa.

Pia Fredriksson, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen konsernipalvelujen tiedolla johtamisen yksikön projektipäällikkö korostaa, että VALORin asiantuntijoiden vankka kokemus ja laaja-alaiset näkemykset muiden organisaatioiden raporttikehityksestä vahvistivat heidän projektiaan.

”He toivat projektiin meitä hyödyttäviä näkökulmia ja osallistuivat raportin rakentamisen lisäksi aktiivisesti mittareiden määrittelyyn ja laskentalogiikan kehittämiseen sekä datan saatavuuden varmistamiseen. Yhteistyö niin projektiryhmän kuin konsernipalvelujen asiantuntijoiden kanssa oli aktiivista ja kannustavaa, mikä varmisti projektin etenemisen aikataulussaan”, Fredriksson sanoo.

VALORin uusitut toimitilat sijaitsevat Helsingin ytimessä, Eteläesplanadin ja Erottajan kulmassa.

Tiedon arvo nousee keskeiseksi päätöksenteossa

Mykkäsen oma tausta on sosiaali- ja terveydenhuoltoalalta, mutta hänen mukaansa datan arvo ja tiedolla johtamisen kyvykkyys ovat nousseet oleellisiksi tekijöiksi päätöksenteossa jokaisella toimialalla. 

”Tiedolla johtaminen on keskeistä jokaisen organisaation tehokkuuden ja kilpailukyvyn kannalta. Osalla se on pidemmällä, toiset vasta aloittavat. On kuitenkin ensiarvoista luoda sellainen tietoon perustuva johtamisjärjestelmä, joka on kevyt, selkeä ja luotettava”, Mykkänen sanoo.

Vähintään yhtä tärkeää kuin tietoon perustuva johtaminen onkin se, että tiedon tuottaminen itsessään ei vaadi hallinnollisen työmäärän paisuttamista. Yksinkertaisuus ja mahdollisimman pitkälle viety automatiikka auttavat tähän.

”Kaikki, jotka painivat tiedon ja datan hyödyntämisen, saatavuuden, ja hallittavuuden kanssa, voivat hyötyä meidän osaamisestamme. Pystymme yhdistämään perinteisen johdon konsultoinnin, projektin hallinnan ja konkreettisen teknisen toteutuksen, mikä tuo lisäarvoa asiakkaalle, kun muita osapuolia ei tarvita projektiin toteuttamaan sen eri vaiheita”, Mykkänen toteaa.

Asiakkaan näkemys VALORin tuesta:

Olli-Pekka Luukko, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen konsernipalvelujen yhteisten palvelujen päällikkö:

”Meidän kirkas näkemyksemme yhdistettynä VALORin huippuosaamiseen tuottivat erinomaisen tuloksen: uskomme, että Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on Suomen kärkeä sote-sektorin tukipalvelujen tuotannon mittaroinnissa. Nyt haasteemme on, että mittareiden osoittamiin kipupisteisiin reagoidaan ja toiminta kehittyy. Lisäksi tavoitteistot ja mittaristot vaativat jatkuvaa kehittämistä.”

Pia Fredriksson, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen konsernipalvelujen tiedolla johtamisen yksikön projektipäällikkö:

”Projektin lopputuloksena saavutimme automatisoidumman ratkaisun kuin alun perin suunnittelimme. VALORin asiantuntijoiden jatkuva tuki niin projektin aikana kuin sen päätösvaiheessa raportin ylläpidon toimintamallin kehittämisessä olivat korvaamattoman arvokkaita. Sujuva yhteistyö ja asiantuntemus vauhdittivat projektia, tukivat oppimisprosessia ja varmistivat sen onnistuneen lopputuloksen. Tästä meidän on hyvä lähteä jalostamaan projektissa luotua seurantanäkymää.”

Teksti: Catarina Stewen

Oomin aurinkoliiketoiminnan kasvustrategia terävöityi VALORin tuella

VALOR Partners tuki Oomi Solaria yrityksille suunnatun aurinkoliiketoiminnan markkinaratkaisun kehittämisessä, organisoitumisvaihtoehtojen arvioinnissa sekä yhtiöittämisen edistämisessä.

Viime vuosina aurinkoenergia on kehittynyt huomattavasti. Tehokkuudeltaan parantuneet aurinkopaneelit soveltuvat hyvin myös Suomen pohjoisten alueiden olosuhteisiin. Tulevaisuudessa aurinkoenergian odotetaan vahvistuvan merkittävästi osana Suomen sähköntuotantoa. Tähän vaikuttavat myönteiset kokemukset aurinkoenergian taloudellisesta kannattavuudesta ja sen käytön helppoudesta.

Vuoden 2024 alussa toimintansa aloittanut Oomi Solar tarjoaa yritysasiakkaille kokonaisratkaisut ja -palvelut aurinkovoiman hankesuunnittelusta käytännön asennukseen koko Suomessa. Yritys keskittyy kiinteistö- ja maavoimaloiden sekä teollisen kokoluokan aurinkopuistojen toimittamiseen.

Kuluttajamarkkinasta yritysasiakkaiden piiriin

Samassa konsernissa toimiva Oomi Energia on toimittanut aurinkopaneeliratkaisuja kuluttajille jo kymmenen vuoden ajan ja kerännyt laajaa kokemusta aurinkovoimasta, paneelien elinkaaresta sekä palveluvoimaloiden (PPA) operoinnista.

Keväällä 2023, Oomi ja VALOR aloittivat yhteisen pohdinnan siitä, miten markkinajohtajan ydinosaamista voisi mahdollisimman tehokkaasti valjastaa palvelemaan yrityksiä ja yhteisöjä niiden siirtymässä kohti uusiutuvaa energiaa.

”Olemme tehneet VALORin kanssa yhteistyötä aiemminkin, ja tiesimme, että heillä on osaamista, mitä tarvitsimme tähän projektiin”, sanoo Oomi Solarin tuore toimitusjohtaja Olli Tuomivaara.

Datankeruun, analyysien ja erilaisten selvitysten perusteella yrityspalvelut päätettiin eriyttää omaksi yhtiöksi, mutta säilyttäen omistuspohja samana. Tämän jälkeen lähdettiin edistämään yhtiöittämistä ja hiomaan Oomi Solarin valittua kasvustrategiaa. Eriyttämisprosessissa VALOR toimi lisäksi taloudellisena neuvonantajana.

”Ilman VALORin tukea ja sparrausta emme olisi tällä aikataululla saaneet tehtyä kaikkia asioita. Kun tällaista hanketta lähtee edistämään arkisten työasioiden ohella, niin apukäsiä tarvitaan”, Tuomivaara toteaa.

Hän lisää, että erityistä lisäarvoa on tuonut ulkopuolisen näkemyksen saaminen sellaisiin asioihin, mitä yrityksessä on jo lähdetty pohtimaan. Uusia oivalluksia ja omien ajatusten viemistä uusiin kulmiin on syntynyt VALORin esiin nostamien haasteiden ja ratkaisuehdotusten avulla.

Tuomivaara arvostaa sitä, että VALOR osallistuu mielellään työhön kautta linjan ja laittaa käsiä likoon, mikä edesauttaa asioiden nopeaa etenemistä. Myös välitön keskusteluyhteys on hänestä tärkeää. Moni asia selviää puhelinsoitolla, ilman että joka kerta pidetään kokous.

”Kävimme esimerkiksi pyöräilemässä VALORin konsultti Antti Ihalaisen kanssa. Oivallukset ja relevantit asiat voivat syntyä ihan missä tahansa sillä ajatustyö ei katso aikaa ja paikkaa kovin tarkasti”, Tuomivaara huomauttaa.

Parhaat oivallukset eivät aina synny kokouspöydän ääressä. Kuva Oomi Solar Oy.

Pitkä kokemus ja vahva osaaminen taustalla

Oomi Solar hakee aurinkosähkön johtavana toimittajana myös kiinteistö- ja yrityspuolella merkittävää markkinaosuutta. Tuomivaaran mukaan markkinoilla ei ole muita toimijoita, joilla olisi yhtä pitkä kokemus tai saman verran referenssejä kuin heillä. Lisäksi omistuspohja on vakaa ja heidän takuuaikansa pitkiä.

”Tavoitteenamme on rakentaa parhaat aurinkovoimalaratkaisut tehokkaasti, sekä teknistaloudellisesti että elinkaaren kannalta optimaalisesti. Nämä asiat kulkevat käsi kädessä”, Tuomivaara korostaa. 

Aurinkoenergiaa on tutkittu paljon ja tunnistettu, että sen vaikutukset globaalin ilmastonmuutoksen torjunnassa ovat huomattavia. Samalla varmistetaan kohtuuhintainen sähkö ihmisille ja yrityksille.

VALORin energiaosakas Kalle Ahlstedt toteaa, että aurinkoenergia on tärkeä myös omavaraisuuden näkökulmasta. Mitä enemmän tuotamme Suomessa itse sähköä, niin sitä paremmin kestämme tilanteita, joissa ympäröivä maailma ei toimi totutulla tavalla. Se mahdollistaa lisäksi niitä teollisuudenaloja, jotka ovat hiilineutraalista sähköstä riippuvaisia.

”Vaikka aurinkoenergia ei ole Suomessa ympärivuotinen ratkaisu, se täydentää ja monipuolistaa sähköntuotantopalettiamme hyvin”, Ahlstedt tähdentää.

Teksti: Catarina Stewen

Itä-Suomen tietoliikenneverkkojen yhteisyrityksellä vahva ensimmäinen vuosi – VALOR toimi neuvonantajana

Syksyllä 2022 aloittanut BLC Telecomin ja OP-Suomi Infra-rahaston yhteisyritys rakentaa valokuituverkkoja kiihtyvässä tahdissa Itä-Suomessa. VALOR toimi sijoittajan taloudellisena neuvonantajana yhteisyrityksen perustamisessa ja auttoi liiketoimintamallin rakentamisessa.

Valokuidusta on tullut käyttövarmuuden ja nopeuden takia yhä useamman kuluttajan toivottu ratkaisu jatkuvasti kasvavalle tietoliikennetarpeelle.

Vastatakseen tähän tarpeeseen Itä-Suomessa, perustettiin vuonna 2022 yhteisyritys, johon eriytettiin Savonlinnan BLC-Osuuskunnan valokuituverkko ja telemastot sekä niiden rakentaminen. Omistajiksi tuli BLC:n lisäksi kotimaiseen infrastruktuuriin sijoittava OP-Suomi Infra-rahasto, joka tuo resurssit merkittäviin investointeihin.

Vahva telealan ja yrityskauppojen osaaminen valttina

VALOR Partners valittiin OP-Suomi Infran taloudelliseksi neuvonantajaksi yhteisyrityksen perustamiseen ja liiketoimintamallin rakentamiseen.

Pitkällä kokemuksellaan telekommunikaatioinfrastruktuurin yritysjärjestelyistä, investointipankkitoiminnasta sekä alan strategisesta ja operatiivisesta konsultoinnista, VALOR toi arvokasta asiantuntemusta, kun pohdittiin minkälaisella mallilla ja sopimuksella yhteisyritys toimisi.

”VALORilla oli selkeä näkemys siitä, mitkä ovat olennaiset kysymykset ja mitä täytyy tehdä, jotta saadaan toimiva järjestely”, sanoo Tuomo Urrila, OP-Suomi Infra-rahaston sijoitustiimin jäsen.

”Teimme yhteistyötä kahteen suuntaan, sekä BLC:n että VALORin kanssa, ja molemmat tahot toimivat erinomaisesti osana kokonaisuutta. VALORin fasilitoinnin avulla löysimme nopeasti yhteisen sävelen, miten projektia haluttiin viedä eteenpäin”, Urrila jatkaa.

Savonlinnan BLC-Osuuskunnan toimitusjohtajan Hannu Väänäsen mukaan Telecom-alalla on paljon sääntelyä ja erikoispiirteitä, joista VALOR toi syvän osaamisensa projektiin. Samalla yritys toimi tasapainottavana toimijana, joka sekä vahvisti näkemyksiä että toi uutta tietoa.

Päätöksentekomalli on selkeyttänyt työskentelyä

Prosessi eteni vaiheittain. Ensin haettiin yhteinen tahtotila uuden yrityksen tavoitteista ja löydettiin yhteisymmärrys olemassa olevan infrastruktuurin arvosta.

”Verrattuna keskimääräiseen transaktioon, VALORin rooli oli laajempi, koska he auttoivat molempia osapuolia hahmottamaan eriytettävää ja myytävää kokonaisuutta tarkemmalla tasolla. He suoriutuivat hyvin kaikista tehtävistä”, toteaa Urrila.

Seuraava, vielä tärkeämpi vaihe oli rakentaa tulevaisuuden taloudellinen toimintamalli, joka olisi molemmille osapuolille mahdollisimman kannustava. Tätä mallia työstettiin pitkään.

”VALORin erityisosaaminen näkyi tässä vahvasti ja oli erittäin vakuuttava.  Taloudellinen toimintamalli oli kuin taideteoksen luominen”, Väänänen pohtii.

Kaupan loppuunsaattamisen jälkeen on todettu, että prosessin aikana luotu taloudellinen toimintamalli on ollut toimiva ja antanut hyvän pohjan yhteisyrityksen operatiiviselle toiminnalle ja investointipäätösten tekemiselle. VALORin työstä oli apua myös liiketoimintasuunnitelman kehittämisessä.

”Se iso työ mitä tehtiin, kun ennakoitiin tulevia investointeja, on kantanut hedelmää ja selkeyttänyt työskentelyä. Taloudellinen toimintamalli on ollut operatiivisesti onnistunut ja yhteiset arvopohjat ovat helpottaneet yhteistoimintaa”, Urrila korostaa.

Urrilan mielestä yhteisyrityksen perustamisprosessi VALORin kanssa oli myönteinen kokemus.

This image has an empty alt attribute; its file name is BLC-Telecom_Kaivuukausi_2022-2-1024x683.jpg
Kuva: BLC

Menestyksellinen ensimmäinen vuosi

Ensimmäinen vuosi on lähtenyt hienosti käyntiin. Yhteisyrityksen osapuolet hitsautuivat yhteen jo prosessin aikana, ja avoin keskusteluyhteys on jatkunut. Uusia laajennushankkeita valmisteltiin jo prosessin aikana, joten uusi yritys sai lentävän lähdön.

”Tuotanto on seitsenkertaistunut vuoden aikana ja organisaatio kasvaa jatkuvasti, se on meille iso loikka”, tyytyväinen Väänänen painottaa.

Kilpailu alalla on kuitenkin kovaa ja ulkomaiset pääomasijoittajat ovat tulleet markkinoille, myös Itä-Suomeen.

”BLC on aidosti suomalainen 130 vuotta vanha toimija, ilman ulkomaisia taustavaikuttajia, joten meillä on vahva brändi. Kuluttajalle on mukavampaa ostaa palvelut luotettavalta kotimaiselta toimittajalta, joka tekee mitä lupaa ja on varmasti palvelemassa vielä tulevaisuudessa”, Väänänen huomauttaa.

Yhteiskunnallisesti merkittävä projekti

VALORin investointipankkitoiminnasta vastaavan osakkaan Jonas Seemerin mukaan, Savonlinnan BLC-Osuuskunnan ja OP-Suomi Infra-rahaston yhteisyritys oli tavanomaisesta poikkeava projekti, jossa luotiin yhteiskunnallisesti merkittävä ja ainutlaatuinen alueellinen yhteisyritys.

”Kokonaisuus ei ollut erillinen liiketoiminta aiemmin, vaan se luotiin lohkaisemalla pala BLC:stä. Meidän tehtävämme oli varmistaa, että syntyy kaikkia osapuolia hyödyttävä yhtiö, jolla on selkeä liiketoimintamalli”, projektipäällikkö Valtteri Itäranta lisää.

”Valokuituverkon kasvavan tärkeyden takia, tämä oli Savon alueelle ensiarvoinen projekti, joka paikallisen toimijan aktiivisuuden avulla mahdollistaa kuituverkon saamisen jokaisen asukkaan ulottuville luotettavalta paikalliselta toimijalta. Tuntui hienolta olla tässä kotimaisessa projektissa mukana, jossa itäsuomalaisille rakennetaan entistä parempaa infrastruktuuria”, ICT-alan asiakkuuksista vastaava osakas Antti Halonen tähdentää.

Teksti: Catarina Stewen
Kuvat: BLC ja Savonlinnan kaupunki

Asiakastyytyväisyyskysely 2023: VALORille erinomaiset tulokset – yhteistyön kulmakivinä nähdään asiantuntemus ja luottamus

VALOR teetätti tänä syksynä 2023 asiakastyytyväisyyskyselyn ja tulokset ovat erinomaiset.  

Vastaajilta kysyttiin muun muassa, mitä heille tulee mieleen VALORista yhteistyökumppanina. VALOR nähtiin erityisesti asiantuntevana, luotettavana ja osaavana toimijana. Samat ominaisuudet olivat myös keskeisimmät syyt, joiden vuoksi vastaajat valitsivat VALORin yhteistyökumppanikseen. 

Voit tutustua tuloksiin tarkemmin tällä tiedotteella.  

Tulokset ovat hienoa luettavaa – tästä on hyvä jatkaa.

VALOR fasilitoi hukkalämmön talteenottoprojektia Oulussa

Oulun Energia, Osuuskauppa Arina ja Caverion lähtivät kolme vuotta sitten ennakkoluulottomasti kokeilemaan, miten kaupan kylmäjärjestelmistä saatava hukkalämpö voitaisiin hyödyntää kaukolämpöverkossa. VALOR Partners pyydettiin mukaan neutraaliksi osapuoleksi fasilitoimaan projektia.

Menestyksellisen projektin tuloksena Oulun Ritaharjuun avattiin keväällä 2022 Osuuskauppa Arinan uusi S-market, johon suunniteltiin kylmäjärjestelmät täysin uudella tavalla.

Kauppakiinteistössä on huippumoderni energiakeskus, joka hoitaa kylmätuotannon, jäähdytyksen, lämmityksen ja ilmanvaihdon. Prosessista syntyvä ylimääräinen lämpö voidaan käyttää joko kiinteistössä tai syöttää Oulun kaukolämpöverkkoon.

Lisäksi energiakeskusta on kehitetty projektin aikana niin, että edullisen sähkönhinnan aikana pystytään tuottamaan entistä enemmän puhdasta energiaa Oulun verkkoon.

”Energia-automaatiojärjestelmä optimoi järjestelmän ohjausta, jolloin markkinahintojen muutoksiin reagoidaan dynaamisesti – koko ajan optimoiden sekä Oulun Energian että Arinan kassavirtaa”, avaa liiketoimintajohtaja Kari Reunanen, Caverion Suomi.

Järjestelmä mahdollistaa VALORin laskelmien mukaan kolmen gigawattitunnin kaukolämmön tuotannon vuodessa. Samalla hiilidioksidipäästöt vähenevät noin 500 tonnilla, mikä vastaa 170 omakotitalon päästöjä.

Energiaratkaisujen edelläkävijät

Osuuskauppa Arina on Pohjois-Suomessa iso paikallinen toimija, jolla on edistyksellinen lähestyminen kaupan energiaratkaisuihin. S-ryhmällä on lisäksi valtakunnallisesti kunnianhimoiset hiilineutraalisuustavoitteet.

”Haluamme toimia kaupan alalla tehokkaiden energiaratkaisujen edelläkävijänä ja samalla esimerkkinä ilmastotalkoissa”, painottaa asiakaspäällikkö Tuukka Päkkilä, SOK Kiinteistöässä.

Oulun Energian tavoite on varmistaa, että kaukolämpö olisi myös tulevaisuudessa kauppojen energiaratkaisu, kun lämpöpumput, aurinkopaneelit ja maalämpö lisääntyvät. Samalla he haluavat valjastaa hukkalämmöt käyttöön ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Kolmannella kumppanilla Caverionilla on pitkä osaaminen älykkäistä energiajärjestelmistä, kylmäjärjestelmistä ja lämpöpumppujärjestelmistä.

Jotta kaikkien osapuolten edut varmasti toteutuisivat tasapuolisesti projektissa, mukaan pyydettiin puolueeton VALOR vahvan energia-alan osaamisensa takia.

”Meille oli tärkeä saada mukaan neutraali sillanrakentaja laitetoimittajan, asiakkaan ja energiayhtiön välille”, tähdentää lämpöpalvelujohtaja Kimmo Alatulkkila, Oulun Energia.

Kuva: S-market Ritaharju

Numeeriset hyödyt selvitettiin

VALORin Kalle Ahlstedt ja Teemu Sirén kartoittivat ensin millaiset markkinat tällaiselle ratkaisulle voisi olla, sekä mitkä olisivat numeeriset hyödyt eri osapuolille, sekä euromääräisesti että ympäristön kannalta.

”Liiketoimintamallin konseptointi, kasvumahdollisuuksien tunnistaminen sekä suunnan löytäminen ovat olleet keskeisiä asioita VALORin tuomista hyödyistä”, Alatulkkila jatkaa.

Myös projektin johtoon haluttiin neutraali fasilitaattori varmistamaan, että projekti etenee aikataulun mukaisesti.

”VALOR on sekä kaupallisesti että teknisesti uskottava konsultti, johon kaikki kolme osapuolta luottavat. Siksi halusimme heidät avuksi viemään prosessia eteenpäin”, Reunanen sanoo.

”Projekti onkin edennyt kuin juna. Heidän aito välittämisensä ja omistajuutensa ovat olleet meille tärkeitä asioita”, Reunanen lisää.

Tällä hetkellä VTT on todentamassa tuloksia käytännön mittausten avulla.

”Tulosten perusteella tehdään sitten jatkopäätöksiä”, Päkkilä toteaa. ”Toinen kauppa on tällä hetkellä työn alla ja yhteensä kymmenen kaupan aiesopimus tehtiin viime vuonna.”

Verkot kaksisuuntaiseen käyttöön koko Suomessa

Suomessa on tehokkaat kaukolämpölaitokset ja -verkot sekä paljon kauppoja ja isoja kiinteistöjä keskustojen lähellä, joissa voitaisiin hyödyntää lämmitysverkkoja kaksisuuntaiseen käyttöön.

”Aiemmin lämpöä on tuotettu keskitetysti ja jaettu eri paikkoihin. Yhteiskunnallisesti tehokkaampaan kaupunkitason lämmitykseen päästään, kun siirrytään malliin, jossa hyödynnetään tehokkaasti eri puolella kaupunkia syntyviä hukkalämpöjä ja jaetaan ne sinne missä niitä tarvitaan hyödyntäen olemassa olevia verkkoja”, Sirén pohtii.

”Uusiutuvien energiamuotojen käyttö on sääriippuvaista, jolloin kaukolämpöverkko mahdollistaa monipuolisesti eri energiamuotojen käytön huomioiden taloudelliset intressit ja ympäristöarvot”, Sirén jatkaa.

Ahlstedt uskoo, että kaukolämpöyhtiöiden kilpailukyky säilyy myös tulevaisuudessa, kun olemassa olevaa laadukasta infrastruktuuria hyödynnetään tehokkaammin ja suunnataan investoinnit oikein.

”Tärkeää on kuitenkin osoittaa loppuasiakkaille, että on olemassa jokin kaupallinen tai yhteiskunnallisesti järkevä syy lähteä muutokseen mukaan”, Ahlstedt korostaa.

”Tässä me voimme toimia puolueettomina tulkkeina, kun yrityksille halutaan luoda lisäarvoa”, Ahlstedt lisää.

Mikä VALOR?

VALOR on johtava pohjoismainen neuvonantotoimisto, joka keskittyy sekä liikkeenjohdon konsultointiin että investointipankkipalveluihin. Toiminnot tukevat toisiaan, ja ainutlaatuinen yhdistelmä auttaa luomaan kestävää arvoa. Yrittäjävetoinen noin 40 asiantuntijan toimisto on koonnut riveihinsä alan taitavimpia osaajia. Valorilaiset toteavat intohimon asiakkaan menestykseen olevan keskeinen heitä yhdistävä arvo.

Yhtiön keskimääräinen vuosittain kasvu viimeisen viiden vuoden aikana on ollut kaksinumeroista. VALORin mukaan kasvun taustalla on ennen kaikkea asiakaslähtöinen ajattelu. Alun perin boutique-konsulttifirmaksi suunniteltu yhteisö on noussut vaativassa neuvonantomarkkinassa alkuperäisiä tavoitteita suuremmaksi.

www.valor.fi

Teksti: Catarina Stewen