Fimlabin laboratoriopalveluiden hinnoittelumallin ja palveluverkon uudistaminen 

Tausta 

Fimlab on viiden hyvinvointialueen omistama laboratoriopalveluita tarjoava yhtiö, jonka asiakaskunta kattaa neljänneksen Suomen väestöstä. Yhtiö oli tunnistanut tuotannossaan merkittävää säästöpotentiaalia mm. alueellisista toimipisteverkon eroista sekä palvelukysynnän vaihtelusta johtuen. Kuntakohtaiseen järjestelmään suunnitellun toimipisteverkoston ei arvioitu olevan optimi vuonna 2023 aloittavien hyvinvointialueiden näkökulmasta, ja tarve joustavammille tavoille tuottaa väestön tarvitsemat laboratoriopalvelut tunnistettiin. Sosiaali- ja terveydenhuollon kriittinen henkilöstötilanne huomioiden Fimlab näki kriittiseksi turvata riittävä laboratoriopalveluiden saatavuus alueiden asukkaille tehokkaamman resurssien käytön kautta. Yhtiö päätti luoda VALORin tuella hinnoittelumallin, joka kannustaa kaikkia omistaja-alueita tasavertaisesti palveluverkon tehostamiseen.  

Prosessi 

VALORin tuki koostui kolmesta keskeisestä vaiheesta. Ensimmäisessä vaiheessa nykyinen toimipisteverkko ja näytteenoton tuotannon nykytila läpivalaistiin Fimlabin oman aineiston data-analyysin kautta. Toisessa vaiheessa VALOR analysoi erilaisia skenaarioita palveluverkon muutosten vaikutuksista laboratoriopalveluiden kustannuksiin ja saatavuuteen hyvinvointialueilla. Projektin viimeisessä vaiheessa muodostettiin tulevaisuuden hinnoittelumalli, joka aiempaa paremmin huomioi alueiden väliset erot toimipisteverkoissa ja kannustaa tehokkaisiin tuotannon toimintamalleihin.  

VALORin rooli ja tulokset 

VALORin tuella onnistuttiin vakuuttamaan keskeiset sidosryhmät muutoksen tarpeesta, ja ehdotetun mallin pohjalta Fimlabin toimipisteverkkoa on jo lähdetty viemään kohti kustannustehokkaampaa suuntaa. Uudistuksella tulee olemaan laaja-alaisia vaikutuksia niin sote-kustannuksiin, kuin laboratoriopalveluiden saatavuuden turvaamiseen haastavassa henkilöstötilanteessa isossa osaa maata.