Ostaako yrityksesi väärin? Bisnesorientoitunut hankintatoimi ei vain tinkaa

Vanha tuttu inflaatio on tänä vuonna nostanut päätään toden teolla. Täyteen iskuun viritetty ammattimainen hankintatoimi auttaa hillitsemään hinnankorotuksia. Paras tulos saavutetaan, kun liiketoiminnan ja hankinnan yhteispeli toimii, ja toimittajakentän potentiaali hyödynnetään täysin.

Hintapaine koskee nyt käytännössä kaikkea. Esimerkiksi metallien, muovien ja polttoaineiden hinnat ovat pompanneet. Kerrannaisvaikutukset välittyvät yhä useampaan tuotteeseen ja palveluun.

”Yrityksen koko vuoden ostojen summa voi olla vaikka puolet liikevaihdosta, mutta hankintaan kiinnitetään silti vain vähän huomiota. Hankinta on yleensä myös ketterä kohde hakea tehokkuusparannuksia, esimerkiksi verrattuna henkilöstövähennyksiin, koska väen vähentäminen on raskasta. Skaalaaminen takaisin ylös voi olla hankalaa”, sanoo liikkeenjohdon konsulttiyritys VALORin projektipäällikkö Klaus Castrén.

Castrén tekee työkseen muun muassa yritysten hankinnan läpivalaisuhankkeita. Siinä yrityksen kaikki hankinnat käydään systemaattisesti läpi ja mietitään, miten nykyinen organisoituminen ja tapa toteuttaa hankintoja palvelee organisaation toimintaa.

Toimintaympäristön muuttuessa hankintatapaa kannattaa arvioida säännöllisesti

Tyypillisesti hankinnan säästöpotentiaali on 5–10 prosenttia hankintojen summasta. VALOR auttaa organisaatioita toteuttamaan hankintojen muutosohjelmia. Näiden toteutetut säästövaikutukset ovat yleensä merkittävät, enimmillään jopa 10 prosentin luokkaa.

”Toimialojen ja yritysten välillä on tietenkin suuria eroja, mutta hankintojen perkaaminen läpi säännöllisesti todella kannattaa. Esimerkiksi viidessä vuodessa markkinoille on voinut tulla useampi uusi toimija tai teknologia. Myös firman hankintatarve on voinut elää paljon, eikä aiempi hankintarakenne tai tapa ohjata toimittajakenttää ole enää välttämättä toimiva. Siksi terveellä tavalla kyseenalaistava ote on joskus paikallaan”, sanoo Castrén.

”Kyse ei ole vain yksipuoleisesta kilpailuttamisesta vaan mahdollisuuksien tunnistamista toimittajakentässä. Kaikkien organisaatioiden kannattaa selvittää säännöllisin väliajoin, miten markkina on muuttunut. Murrostilanteet, kuten esimerkiksi inflaatio ja toimitusketjuhaasteet, ovat hyviä hetkiä avata keskustelua siitä, miten yhdessä toimittajien kanssa voidaan parantaa kokonaistehokkuutta.”

Klaus Castrén tekee VALORilla työkseen muun muassa yritysten hankinnan läpivalaisuhankkeita.

Ei vain säästämistä, vaan arvonluontia yhteistyössä liiketoiminnan kanssa

Moni ajattelee hankintatoimea vain säästöautomaattina, mutta ammattimainen hankinta voi myös esimerkiksi parantaa tuotannon käyttöastetta tai auttaa luomaan aivan uudenlaisia tuotteita ja palveluita. Näiden ratkaisujen etsiminen toimittajakentästä edellyttää hankinnalta liiketoimintaorientoitunutta otetta. Tämä on mahdollista vain tiiviillä yhteistyöllä liiketoiminnan kanssa.

”Hankintatoimen tavoitteet ja optimaalinen yhteistyötapa pitää määritellä yhdessä liiketoiminnan tavoitteiden kanssa. Pelkkiin kustannuksiin keskittyminen on helppoa, mutta se on myös turhan yksisilmäinen tapa käsitellä hankintoja. Liiallinen säästöfokus johtaa helposti tilanteeseen, jossa hankinta nähdään tukifunktiona, joka ei ymmärrä, mikä hyödyttää yrityksen varsinaista liiketoimintaa”, sanoo Castrén.

Hankinnoissa tehdyistä valinnoista seuraa aina operatiivisia tai asiakasarvoon liittyviä heijastusvaikutuksia. Seurauksena voi olla esimerkiksi aiempaa pienempi tuotantohävikki ja tehokkaammat varastotasot. Tai kehittämisyhteistyöllä saadaan parempi lopputuote, josta myös asiakkaat ovat valmiita maksamaan enemmän.

”Kannustimien pitää luonnollisesti ohjata samaan suuntaan. Kannattaa selvittää, kuka saa bonuksensa mistäkin. Hankintatoimea pitää palkita liiketoiminnan eduksi toimimisesta, ei pelkästä säästämisestä”, sanoo Castrén.

Vuoropuhelulla ja toimittajien ohjaamisella taklataan inflaation vaikutuksia

Moni yritys on saanut alkuvuonna toimittajiltaan hinnankorotusilmoituksia. Vaikka raaka-aineiden maailmanmarkkinahintaan ei voisi vaikuttaa, kannustaa Castrén yrityksiä vähentämään hinnankorotuspaineita yhteistyössä. Usein säästöt löytyvät ymmärtämällä, mitkä tekijät vaikuttavat lopulliseen hintalappuun niin omassa organisaatiossa kuin toimittajalla.

”Kannattaa istua alas omien tavarantoimittajien kanssa ja selvittää, mistä hinnankorotuspaine tulee. Tämä on loistava hetki avata keskustelua. Kustannusrakenteen ja siihen vaikuttavien tekijöiden ymmärtäminen puolin ja toisin voi monesti auttaa keksimään keinoja, joilla yritys voi vaikuttaa siihen, millaisia laskuja se saa”, Castrén sanoo.

Kysymykseen voi tulla esimerkiksi sitoutuminen pidempään sopimuskauteen, jolloin hintaa saisi hieman alas. Jos hankinnat ovat hajallaan, voi keskittäminen tai tarkoituksenmukaisempi hankintojen määrittely auttaa taklaamaan hintapaineita. Perinteisempien sopimus- ja hankintamalleihin liittyvien keinojen lisäksi on syytä miettiä, miten organisaatio voi ohjata arvoketjussa aiemmin olevia toimimaan tuottavammin.

Intressien kytkeminen hankkivan organisaation toimintaan esimerkiksi tuottavuus- tai laatusidonnaisilla palvelumalleilla ohjaa toimittajia ajattelemaan myös itsenäisesti ratkaisuja, jotka palvelevat hankkivan organisaation tuottavuutta.

Mikä VALOR?

Tinkimätön neuvonanto nosti VALORin arvostetuimpien konsulttien joukkoon

VALOR on yksi liikkeenjohdon strategisen konsultoinnin merkittävistä toimijoista Suomessa. Yrittäjävetoinen noin 40 asiantuntijan toimisto on koonnut riveihinsä alan taitavimpia osaajia. Valorilaiset toteavat intohimon asiakkaan menestykseen olevan keskeinen heitä yhdistävä arvo.

Yhtiön keskimääräinen vuosittain kasvu viimeisen viiden vuoden aikana on ollut kaksinumeroista. VALORin mukaan kasvun taustalla on ennen kaikkea asiakaslähtöinen ajattelu. Alun perin boutique-konsulttifirmaksi suunniteltu yhteisö on noussut vaativassa konsultointimarkkinassa alkuperäisiä tavoitteita suuremmaksi.

VALOR yhdistää liikkeenjohdon konsultoinnin ja investointipankkitoiminnan. Toiminnot tukevat toisiaan, ja ainutlaatuinen yhdistelmä auttaa luomaan kestävää arvoa.